Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej.

Architektura współczesnych aplikacji Enterprise Solutions
dr inż. Jarosław Wilk

W trakcie wykładu zostanie omówiona architektura współczesnych aplikacji użytkowych a także wybrane problemy produkcji nowoczesnego oprogramowania.

Badanie operacyjne przy niepełnej informacji
prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki

W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: istota badań operacyjnych; twarde i miękkie modele matematyczne; źródła braku informacji; niepewność, nieokreśloność, rozmytość i inne przypadki braku informacji; metody formułowania zadań optymalizacyjnych i ich rozwiązywania przy niepełnej informacji.

Cyfrowy film - montaż nieliniowy i efekty specjalne
mgr inż. Daniel Jaroszewski

Wykład będzie poświęcony technice filmu cyfrowego oraz efektom specjalnym. Zaprezentowany zostanie sprzęt zdjęciowy oraz oprogramowanie wykorzystywane przy montażu i efektach specjalnych wykorzystywane przez profesjonalistów oraz amatorów. Omówione zostaną najważniejsze techniki wykorzystywane przy realizacji efektów specjalnych: blue-box, multiplikacja postaci, tracking 3D, wirtualna scenografia, animacja szkieletowa, wirtualne ruchy kamery i inne.

Czy bezzałogowe helikoptery potrafią eliminować kwantyfikatory ?
prof. dr hab. inż. Andrzej Szałas

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom logicznej reprezentacji wiedzy i wnioskowania motywowanych niebanalnymi problemami z dziedziny robotyki. W szczególności zostaną omówione rozwiązania opracowane w ramach międzynarodowego projektu WITAS, sfinansowanego przez szwedzką Fundację Wallenbergów. Celem tego projektu było opracowanie platformy sensorowej i oprogramowania dla bezzałogowych helikopterów, wykonujących w sposób inteligentny skomplikowane zadania, np. związane z monitorowaniem ruchu drogowego.

Dialekty języka SQL w implementacjach Oracle 9i oraz MS SQL Server 2000. Różnice i podobieństwa
mgr inż. Dariusz Olczyk

Tematem wykładu będą standardy języka SQL, cechy charakterystyczne SQL-a w różnych systemach baz danych oraz problem przenaszalności kodu SQL między systemami.

DirectX - nowoczesne i przyjazne narzędzie do tworzenia gier na platformie MS Windows
mgr inż. Zbigniew Rosiek

Wykład będzie dotyczył rozwoju narzędzi do tworzenia grafiki 3D na sprzęcie klasy PC, środowiska .NET Framework jako wydajnego i przyjaznego narzędzia do tworzenia grafiki 3D. Omówione zostaną również przykłady wykorzystania biblioteki DirectX do tworzenia grafiki 3D i obsługi dźwięku.

Ewolucja systemów wykrywania włamań
mgr inż. Krzysztof Nierodka

Celem wykładu jest przedstawienie zmian, jakim ulegały systemy wykrywania włamań w czasie ostatnich lat. Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania systemów IDS począwszy od systemów działających na zasadzie sniffera sieciowego, na najnowszych systemach prewencji przed włamaniami skończywszy. Wykład zostanie zobrazowany prezentacją najbardziej popularnych technologii IDS/IDP dostępnych na rynku.

Fotorealistyczna grafika i animacja 3D
mgr inż. Daniel Jaroszewski

Wykład będzie poświęcony nowoczesnym technikom wizualizacji w środowisku 3D. Na wstępie nakreślone zostanie miejsce i znaczenie grafiki i animacji 3D wśród technologii zajmujących się obrazem. W dalszej części prowadzący omówi podstawowe techniki modelowania obiektów. W drugiej fazie wykładu, zaprezentowane zostaną techniki związane z nowoczesną animacją w środowisku 3D. Wśród nich omówione zostaną następujące zagadnienia: wartości kluczowe, szybkość zmian parametrów kluczowych, techniki cząsteczkowe, dynamika sztywna i miękka, morfing, animacja szkieletowa, motion capture i inne. Cały wykład będzie miał charakter praktyczny.

Gry i symulacja komputerowa
dr inż. Ryszard Wieleba

Podczas wykładu zostaną przedstawione następujące zagadnienia: historia gier wojennych, klasyfikacja gier komputerowych, projektowanie gier komputerowych, gry w edukacji, istota symulacji oraz modele symulacyjne.

Informatyka w naukach o Ziemi - tsunami, efekt cieplarniany i inne
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki

Wykład będzie próbą znalezienia odpowiedzi na pytania: w jakim celu prowadzone są obserwacje pogody, na czym polega komputerowe modelowanie pogody, skąd wiemy o dziurze ozonowej i efekcie cieplarnianym, czy z historycznych, archiwalnych i współczesnych danych wynika, że nadchodzi ocieplenie ?

Inżynieryjny model wytwarzania oprogramowania
mgr inż. Tomasz Wronkowski

W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia: odpowiedzialność informatyka przy tworzeniu systemów, geneza inżynierii oprogramowania, podejście inżynierskie w procesie wytwarzania oprogramowania, nowoczesny informatyk = certyfikowany informatyk.

Kompresja dźwięku cyfrowego
dr inż. Leszek Grad

W trakcie wykładu zostaną omówione zagadnienia leżące u podstaw kompresji stratnej, takie jak transformacje ortogonalne oraz cechy perceptualne ludzkiego słuchu.

Metody ewolucyjne i ich zastosowania
dr inż. Ewa Figielska

W ramach wykładu omówione zostaną różnice między tradycyjnymi metodami optymalizacji a metodami ewolucyjnymi, przedstawiony będzie elementarny algorytm ewolucyjny oraz omówiona zostanie implementacja komputerowa algorytmu ewolucyjnego. Przedstawiony zostanie także przegląd ważniejszych historycznych i aktualnych zastosowań algorytmów ewolucyjnych.

Możliwości i ograniczenia kablowych i bezprzewodowych sieci komputerowych
dr inż. Dariusz Chaładyniak

W trakcie wykładu zostaną omówione współczesne media transmisyjne w sieciach komputerowych, stosowane protokoły i standardy, mechanizmy bezpieczeństwa w sieciach LAN i WLAN, zostanie również przeprowadzona analiza porównawcza przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych.

Nowoczesny system edukacji e-learningowej
mgr inż. Mariusz Piwowarski

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom nowoczesnej edukacji na odległość. W szczególności omówione zostanie rozwiązanie edukacyjne Regionalnej Akademii Sieci Cisco. Przedstawiony zostanie system bazy wiedzy oraz system weryfikacji zdobytych umiejętności. System szkoleń e-lerning został zaimplementowany przez firmę Cisco Systems na uczelniach akademickich Europy i Ameryki. Poprzez zastosowanie Internetu jako platformy teleinformatycznej system edukacji e-lerningowej zdobywa ogromne uznanie wśród potencjalnych studentów.

Numeryczne modele prognoz pogody
dr inż. Sławomir Pietrek

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom takim, jak: globalny system pozyskiwania i wymiany danych meteorologicznych, współczesne meteorologiczne systemy pomiarowe, satelity meteorologiczne (geostacjonarne i orbitujące), numeryczne modele prognoz pogody, graficzne zobrazowania prognoz dedykowanych różnym użytkownikom.

Od Eniaca do Internetu i społeczeństwa wiedzy
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Wykład będzie się składał z następujących części: prehistoria komputerów, golem w sztuce i nauce, Lady Ada, złamany kod Turinga, Zuse i von Neumann, od Eniaca do peceta, sieć to dopiero komputer, w sieci globalnej sieci.

Od mikroelektroniki do mikrosystemów, czyli o pożytkach z piasku
dr inż. Zenon Gniazdowski

Głównym składnikiem piasku jest krzem, który jest drugim po tlenie pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej. Bez krzemu nie byłby możliwy obecny rozwój informatyki: jest to podstawowy materiał wykorzystywany w technologii cyfrowych układów scalonych, czyli w technologii wszystkich najistotniejszych składników komputera. Wykład jest próbą pokazania aktualnego poziomu rozwoju mikroelektroniki a także mikrosystemów.

Outsourcing usług informatycznych w bankowości i firmach sektora ubezpieczeniowego
mgr inż. Józef Wacnik

jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na zleceniu na zewnątrz zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Możliwość inwestowania w informatykę przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy bez konieczności zatrudniania i szkolenia pracowników. Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz gwarancja nieprzerwanego dostępu do własnych zasobów i serwerów. Wydajna infrastruktura (przepustowość, skalowalność). Backup i archiwizacja danych.

Polityka Grup (Group Policy) jako efektywny sposób zarządzania środowiskiem pracy użytkownika/klienta opartego o system operacyjny Windows XP/2000
mgr inż. Michał Wieteska

Celem wykładu będzie wprowadzenie do Polityki Grup omówienie zagadnień związanych z wdrażaniem Obiektów Polityki Grup (Group Policy Object - GPO), wdrażaniem GPO w domenie, konfigurowaniem ustawień Polityki Grup, przypisywaniem skryptów za pomocą Polityki Grup, konfigurowaniem przekierowania folderów oraz określaniem obowiązujących GPO.

Portal korporacyjny, narzędzie zwiększające wydajność pracy i minimalizujące koszty w przedsiębiorstwie/korporacji
mgr inż. Przemysław Przybylak

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: definicja portalu, dlaczego warto wdrażać portal w przedsiębiorstwie /korporacji, przegląd rozwiązań - liderzy rynku, rozwiązania portalowe IBM (IBM Websphere Portal 5.1, IBM Workplace Services 2.5).

Programowanie Windows Presentation Foundation (Avalon) w języku XAML i C#
mgr inż. Zbigniew Rosiek

Wykład będzie dotyczył Windows Presentation Foundation (nazwa kodowa Avalon) -silnika graficznego i API bazującego na .NET 2, wchodzącego w skład WinFX. Daje on możliwość integracji interfejsu użytkownika, grafiki 2D i 3D, multimediów, dokumentów oraz generowania rozpoznawania mowy (do aplikacji sterowanych głosem). Na spotkaniu zostanie przedstawiona prezentacja przykładowej aplikacji napisanej w C# oraz przykłady stosowania języka XAML do tworzenia bogatych interfejsów graficznych.

Realizacja dostępu do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO .Net
mgr inż. Andrzej Ptasznik

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom tworzenia oprogramowania wykorzystującego bazy danych z wykorzystaniem technologii ADO .Net. Składać się będzie z dwóch części; w pierwszej zaprezentowane i omówione zostanie przygotowanie bazy danych, a w drugiej sposób wykorzystania komponentów ADO .Net przy realizacji odpowiedniego oprogramowania.

Rozruch systemu operacyjnego - aspekty instalacji wielosystemowych
mgr inż. Albert Pągowski

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom instalacji kilku systemów na jednej platformie sprzętowej, przeglądowi bootloaderów oraz zagadnieniom związanym ze współistnieniem systemów na platformach testowych oraz dydaktycznych.

Systemy informacji menadżerskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: misje i cele przedsiębiorstw, budowa strategii przedsiębiorstwa, systemy informacji operacyjnej, systemy zarządzania strategicznego, ochrona zasobów informacyjnych, kierunki rozwoju systemów menedżerskich.

Sztuczna inteligencja w systemach decyzyjnych - zwiększenie bezpieczeństwa, wsparcie czy też całkowite wyeliminowanie czynnika ludzkiego ?
dr inż. Krzysztof Różanowski

Wykład wprowadzi słuchaczy do problematyki sztucznej inteligencji, przedstawi podstawowe obszary jej funkcjonowania i zastosowań. Zostanie również przeprowadzona krótka charakterystyka najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi do budowy struktur sieci neuronowych.

Techniki Efektywnego wykorzystania łączy i tras w sieci Internet
dr inż. Tomasz Malinowski

Wykład poświęcony będzie nietypowym zastosowaniom list kontroli dostępu i protokołu Net Flow do zbierania informacji na temat natężenia ruchu sieciowego w segmentach sieci LAN.

Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne z wykorzystaniem technologii J2ME 5. Wzorce projektowe, a tworzenie systemów informatycznych
mgr inż. Witold Dziemidowicz

Prezentacja pokazuje możliwości platformy J2ME umożliwiającej budowę aplikacji mobilnych w języku Java. Podczas prezentacji zbudowane zostaną przykładowe aplikacje.

UML - język modelowania
mgr inż. Piotr Medyński

Prezentacja będzie poświęcona językowi modelowania UML, który w ostatnim czasie stał się standardem opisu systemów informatycznych. Język UML pozwala nam analizować i projektować systemy informatyczne za pomocą wygodnej i intuicyjnej notacji graficznej oraz spojrzeć na system z wielu perspektyw.

Wybrane aspekty zarządzania działem IT w firmie
dr inż. Waldemar Łabuda

Wykład będzie oparty na metodyce ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Metodyka ta dostarcza pełnego, konsekwentnego i spójnego zestawu najlepszych praktyk dla zarządzania usługami IT (IT Service Management), wprowadza wspólny słownik pojęć, systematykę procesów IT i relacji między nimi, promuje jakościowe podejście w celu osiągania biznesowej efektywności oraz skutecznego użytkowania systemów teleinformatycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej:

Wszechnica Informatyczna 2010/2011

Wszechnica Informatyczna 2009/2010

Wszechnica Informatyczna 2008/2009

Wszechnica Informatyczna 2007/2008

Wszechnica Informatyczna 2006/2007

Wszechnica Informatyczna 2005/2006

Wszechnica Informatyczna 2004/2005