Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej.

12 Październik 2006
Prognozowanie rozwoju technologii informatycznych
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Zagadnienia omawiane w czasie wykładu będą obejmowały istotę badań prognostycznych. Słuchacze zapoznają się z analizą prognostyczną typu FORECAST i FORESIGHT oraz techniką scenariuszy i oceny ekspertów. W czasie wykładu zostaną przedstawione również wybrane przykłady globalnych i lokalnych analiz systemowych.

19 Październik 2006
E-biznes - jako model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych
mgr inż. Józef Wacnik

Przybliżenie pojęcia elektronicznego biznesu, jego roli we współczesnym społeczeństwie, pokazanie form oraz rozwiązań oferowanych przez firmy informatyczne. Próba jednoznacznego zdefiniowania i opisania zjawiska, podejście środowiska akademickiego do problematyki oraz stanowisko firm branży IT specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań mających na celu umożliwienie prowadzenia biznesu.

26 Październik 2006
Wybrane aspekty współczesnej techniki światłowodowej
dr inż. Dariusz Chaładyniak

Wykład będzie poświęcony najnowszym technologiom światłowodowym w zastosowaniach dla lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Podane zostaną teoretyczne podstawy zjawisk optycznych i ich praktyczne wykorzystanie do transmisji danych. Omówione zostaną najważniejsze parametry współczesnych kabli światłowodowych. W trakcie wykładu poruszone zostaną także pojęcia związane z technikami zwielokrotnienia falowego i czasowego. Będą również omówione nadajniki i odbiorniki światłowodowe a także optyczne platformy komunikacyjne.

09 Listopad 2006
Współczesne systemy radarowe i akustyczne do badania atmosfery
dr inż. Sławomir Pietrek

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów radarowych (zakres fal elektromagnetycznych) i sodarowych (fale akustyczne) w dziedzinie częstotliwości w celu wykorzystania zjawiska Dopplera do badań atmosfery. Wykład będzie ilustrowany rzeczywistymi obrazami radarowymi z wniesionymi danymi wiatrowymi oraz przedstawiony zostanie algorytm obliczeń pola wiatru na podstawie wyników akustycznego badania atmosfery.

16 Listopad 2006
Zabawa w trójkąty: Czym jest geoida ?
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki

W ramach wykładu zostaną poruszone zagadnienia wykorzystania formalnych opisów zjawisk geofizycznych w modelowaniu systemów rzeczywistych. O tym, jak kiedyś obliczano długość promienia Ziemi, jej obwód i mierzono odległości między punktami. Jaki kształt ma Ziemia ? Czym się różnią trójkąty płaskie od sferycznych ? Czy trójkąt może mieć dwa kąty proste? A trzy ? Ile stopni może mieć suma wszystkich kątów trójkąta ?

23 Listopad 2006
Ewolucja systemów wymiany informacji i wspomagania pracy grupowej w biznesie
mgr inż. Przemysław Przybylak

Wykład obejmuje przedstawienie rozwoju systemów wymiany informacji wspomagających działalność biznesową organizacji począwszy od prostych systemów pocztowych do współcześnie wykorzystywanych narzędzi wspomagających pracę grupową, w ramach, których oferowane są: poczta, kalendarze dostęp do folderów publicznych, obieg i ewidencjonowanie dokumentów w organizacji. W ramach wykładu przedstawione zostaną w.w. funkcjonalności na przykładzie rozwiązań dwóch liderów rynku IBM (platforma Lotus Notes/Domino) i Microsoft (platforma MS Exchange 2003).

30 Listopad 2006
Ewolucja języka programowania na przykładzie C++, C# i zarządzanego C++.NET
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Omówione zostaną zasadnicze różnice w składni języków C++ i C# oraz rozszerzenia C++ w C++.NET dotyczące typów wskaźnikowych i referencyjnych, delegowania metod, zarządzania obiektami i definiowania klas specjalnych. Wyjaśnimy powody i uwarunkowania tych zmian. Zwrócona zostanie uwaga na zaawansowane elementy języków obejmujące typy szablonowe i generacyjne, biblioteki STL i klas kolekcyjnych, oraz mechanizm refleksji.

07 Grudzień 2006
Linux kontra Windows
mgr inż. Mariusz Piwowarski

Wykład porównuje dwa najczęściej używane systemy operacyjne. Nie chodzi tutaj o zachwalanie Linuxa, że jest darmowy lub Windowsa, że jest prosty w obsłudze. Głównym celem wykładu będzie przykładowe wykorzystanie i konfiguracja systemów operacyjnych do identycznych zadań w sieci komputerowej. Wnioskiem końcowym tezy „Linux kontra Windows” stanie się powiązanie dwóch systemów operacyjnych do wspólnej dystrybucji zasobów sieciowych.

14 Grudzień 2006
Konfiguracja usług sieciowych w oparciu o system operacyjny Windows Server 2003
mgr inż. Michał Wieteska

W trakcie wykładu zostaną omówione usługi sieciowe niezbędne dla poprawnego działania i sprawnego przekonfigurowania sieci komputerowej w firmie. Do usług tych należą: usługa Domain Nane Service (DNS - podstawowy mechanizm rozwiązywania nazw wykorzystywany przez systemy operacyjne Windows 2000 i nowsze), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP - protokół dynamicznej konfiguracji hosta wykorzystywany w celu uproszczenia konfiguracji stacji roboczych w sieciach komputerowych), Windows Internet Name Service (WINS - podstawowy mechanizm rozwiązywania nazw wykorzystywany przez systemy operacyjne wcześniejsze niż Windows 2000), Routing and Remote Access Service (RRAS - usługa routingu działająca w oparciu o system operacyjny Windows Server 2003). Aby nie pozostawić uczestników seminarium z wiedzą tylko i wyłącznie teoretyczną, w trakcie trwania wykładu zostaną zaprezentowane sposoby konfiguracji ww. usług.

11 Styczeń 2007
Zastosowanie języka XAML w tworzeniu grafiki trójwymiarowej
mgr inż. Zbigniew Rosiek

W najbliższym czasie firma Microsoft zamierza wprowadzić na rynek kolejny system operacyjny dla komputerów osobistych pod nazwą Windows Vista. Dla systemu tego opracowany został nowy podsystem graficzny Windows Presentation Foundation (nazwa kodowa Avalon) integrujący graficzny interfejs użytkownika, grafikę 2D i 3D, multimedia oraz generowanie/rozpoznawanie mowy. API opiera się o XML, zaś wszystkie operacje graficzne są oparte o mechanizmy grafiki wektorowej, co pozwoli w dużym stopniu wykorzystać sprzęt (np. akceleratory sprzętowe) do wyświetlania obrazu. Do tworzenia interfejsu wykorzystany został deklaratywny język XAML pozwalający definiować obiekty i ich cechy w formacie XML. Wykład ma na celu przedstawienie istotnych cech języka XAML i prezentację jego możliwości w tworzeniu grafiki trójwymiarowej w oparciu o platformę .NET.

18 Styczeń 2007
Możliwości wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji w promowaniu szkoły poprzez serwis WWW
mgr inż. Dariusz Olczyk

Celem wykładu jest prezentacja nowoczesnych technik promowania przedsiębiorstw przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji. Zasadniczym elementem rozważań będzie rozpatrzenie koncepcji i możliwości zastosowania technik z dziedziny AI przy promowaniu szkoły wyższej o profilu informatycznym.

25 Styczeń 2007
Podstawowe i złożone polecenia SQL w implementacjach MS SQL Server 2000 oraz ORACLE 9i
dr inż. Ryszard Wieleba, mgr inż. Jerzy Stankiewicz

W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: funkcjonalność MS SQL Serwer 2000 oraz ORACLE9i, grupy poleceń języka SQL, tworzenie konstrukcji prostych i złożonych SQL, synchronizacja transakcji-blokowanie.

15 Luty 2007
Sieci pojemnościowe
prof. dr hab. inż. Andrzej Chojnacki

Sieci formalne są najczęściej modelami matematycznymi takich systemów, w których coś jest przesyłane. Dla elementów, na których następuje przesyłanie, określa się wielkość zwaną przepustowością, oznaczającą dopuszczalną wielkość przesyłu w jednostce czasu. Sieci pojemnościowe odnoszą się natomiast do takich systemów przesyłowych, w których przemieszczające się obiekty zajmują elementy systemu, gdy tylko się tam znajdą, bez względu na to, jak szybko i czy w ogóle się przemieszczają. Przykładowo mogą być to pakiety w systemach informatycznych z buforami lub pojazdy. Maksymalną liczbę obiektów, które mogą jednocześnie znajdować się na elemencie przesyłowym nazywa się pojemnością tego elementu. A zagadnienia związane z ruchem w sieci pojemnościowej mogą być różne: ile obiektów i jak można przesłać w określonym przedziale czasu; jak zorganizować przemieszczenie ustalonej liczby obiektów pomiędzy różnymi węzłami; jak zapewnić obieg wymaganej liczby obiektów.

22 Luty 2007
Listonosz - zawód bez przyszłości !?
mgr inż. Wiesław Pyzik

Treścią wykładu będą zagadnienia związane z nowoczesnymi trendami we wdrażaniu systemów poczty elektronicznej. Przykłady rozwiązań komercyjnych i OpenSource (Sendmail, Postfix, Exchange, Sun Java Messaging Server). Metody autoryzacji użytkowników (LDAP, SSL-auth). Sposoby walki ze spamem i ochrona antywirusowa przesyłanych treści. Integracja z systemami pracy grupowej.

01 Marzec 2007
Badania symulacyjne protokołów sieciowych
dr inż. Tomasz Malinowski

Wykład poświęcony będzie zagadnieniom planowania, przygotowywania, i przeprowadzania badań symulacyjnych wybranych protokołów oraz zasadom weryfikowania wyników eksperymentu symulacyjnego. W trakcie wykładu scharakteryzowane zostaną wybrane programowe pakiety symulacyjne.

08 Marzec 2007
Współczesne zagrożenia oraz techniki zwiększające bezpieczeństwo systemów informatycznych na podstawie GNU/LINUX
dr inż. Krzysztof Różanowski

W ramach wykładu przedstawione zostaną najczęściej wykorzystywane obecnie techniki ataków na systemy informatyczne. Dokonana zostanie ocena możliwości skutecznej obrony przed atakami na podstawie analizy dostępu do usług sieciowych. Omówione zostaną zagadnienia skutecznej ochrony sieci poprzez wykorzystanie firewall`a iptables. W trakcie wykładu przedstawione zostaną również metody wykrywania włamań z wykorzystaniem plików dzienników ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia LogSentry oraz metody indywidualnej ochrony systemów z wykorzystaniem PortSentry. Na zakończenie przedstawione zostaną zagadnienia wykorzystania metod szyfrowania w procesie zabezpieczenia danych systemu informatycznego (rodzaje kryptografii, tworzenie certyfikatów SSL, narzędzia kodowania).

15 Marzec 2007
Szeregowanie zadań na maszynach równoległych
dr inż. Ewa Figielska

W ramach wykładu przedstawione będą podstawowe modele szeregowania zadań na maszynach równoległych oraz omówione zostaną wybrane metody ich rozwiązywania. Przedstawione zostaną liczne przykłady zastosowań tych modeli w przemyśle, ekonomii i informatyce.

22 Marzec 2007
Systemy sterowania i planowania produkcji
prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

W ramach wykładu zostaną omówione modele systemów sterowania, modele systemów planowania w systemach działania na przykładzie produkcji, narzędzia nowoczesnego sterowania produkcją oraz systemy planowania produkcji. Zostanie również przedstawiona ocena wskaźnikowa procesów produkcji i przykłady systemów.

29 Marzec 2007
Adaptacyjne zarządzanie projektami
dr inż. Waldemar Łabuda

Zarządzanie projektami bazuje zwykle na tradycyjnych, niejednokrotnie zbiurokratyzowanych metodykach. Jednak budowa nowoczesnej architektury informacyjnej w organizacji opartej na wiedzy wymaga zastosowania zarówno tradycyjnych metodyk (PMI, PRINCE2), jak i nowoczesnych metodyk lekkich służących do zarządzania projektami ewolucyjnymi (portale, hurtownie danych, CRM itp.). Jedną z takich nowoczesnych metodyk jest APM (Agile Project Management - adaptacyjne zarządzanie projektami).Wykład stanowi wprowadzenie do metodyki APM. Podane zostaną podstawowe informacje, przedstawiony zostanie model adaptacyjnego zarządzania projektem w metodyce APM, jak również omówione zostaną fazy adaptacyjnego zarządzania projektem (tworzenie wizji, planowanie adaptacyjne, eksploracja, adaptacja i zamknięcie projektu).

12 Kwiecień 2007
Metody i techniki obiektowe oraz idea tworzenia i wykorzystania obiektowych baz danych
mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr inż. Szymon Supernak

W ramach wykładu przedstawione zostaną zagadnienia związane z istotą obiektowości, charakterystyką projektowania obiektowego i ideą obiektowych baz danych. Zaprezentowane zostaną modele obiektowych baz danych oraz metody i techniki ich projektowania. Na zakończenie przedstawiony zostanie krótki przegląd technologii wykorzystywanych do tworzenia i zarządzania obiektowymi bazami danych.

19 Kwiecień 2007
O macierzowych metodach badania własności relacji dwuargumentowych
dr inż. Zenon Gniazdowski

Relacja dwuargumentowa w zbiorze skończonym może być przedstawiona przy pomocy macierzy boolowskiej. W trakcie wykładu omówione zostaną algorytmy wykorzystujące tę macierz do badania własności relacji takich jak zwrotność albo przeciwzwrotność, symetryczność albo antysymetryczność, oraz przechodniość. Zostanie także przedstawiony program wykorzystujący te algorytmy, wraz z przykładami jego zastosowania.

26 Kwiecień 2007
Zarządzanie dokumentami elektronicznymi z wykorzystaniem systemów baz danych
mgr inż. Andrzej Gradowski

W ramach wykładu omówiona zostanie istota i struktura dokumentu elektronicznego oraz narzędzia do tworzenia i obiegu dokumentów elektronicznych. Zostaną pokazane również praktyczne przykłady tworzenia zawartości dokumentów z wykorzystaniem baz danych.

17 Maj 2007
Pierwszy milion trzeba ukraść - ale jak?
mgr inż. Krzysztof Nierodka

Pojawiające się okresowo wiadomości dotyczące błędów technologii informatycznych czy nowych technik ataku nudzą, wywołują na twarzy uśmiech, bądź też mijają bez echa. Przez niektórych są jednak śledzone z uwagą. Celem wykładu jest przedstawienie kilku hipotetycznych scenariuszy, które pokażą, jak ewentualny atak na system informatyczny może przełożyć się na życie każdego z nas i przynieść ewentualne straty finansowe. Straty, albo zysk.

24 Maj 2007
Zarządzanie ryzykiem w projektowaniu systemów informatycznych
prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Celem wykładu jest przedstawienie istoty i miary ryzyka w projektowaniu systemów informatycznych. Zajęcia zaznajamiają słuchacza ze specyfikacją zagrożeń w procesie projektowania SI oraz dają możliwość zapoznania się z wybranymi przykładami metodyk zarządzania ryzykiem.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wykładów jakie odbyły się w ramach poprzednich edycji Wszechnicy Informatycznej:

Wszechnica Informatyczna 2010/2011

Wszechnica Informatyczna 2009/2010

Wszechnica Informatyczna 2008/2009

Wszechnica Informatyczna 2007/2008

Wszechnica Informatyczna 2006/2007

Wszechnica Informatyczna 2005/2006

Wszechnica Informatyczna 2004/2005